مطالب ادبی - اجتماعی

قدر دانی...

از همه ی کسانی که طی یکسال گذشته به هر طریق ممکنی درکنار من خانواده ام بوده اند تشکر میکنم

امیدوارم که بتوانیم گوشه ای از زحمات این عزیزان را جبران کنیم...

خانواده مختار رستمی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1 اسفند1390ساعت 10:19  توسط مختار رستمی  | 

وه سفوو نوتشه ی

 

              وه سفوو نوتشه ی

نودشه م : شاری شیرین و جوانم        ئیمسال چوون سالا جه لات میوانم

شاخی مله ندوو هه تا شاهو کو 

                                با که را تاریف بالای به رزی تو

هیچ که س جه یاگیت نه بو گله مه ند 

                      پیرت لوقماناو جوانت دانش مه ند

فه رهه نگی شارت ئاوازه ی ئیران 

                    شاخ و داخه که ت مه نزلگه ی شیران

تاوه خت سه ددامی حه مله ش که رد ئیران

                     خاکه که ی تو بی مه نزلگه ی شیران

هه شت سال دیفاعی موقه د ده ست دی  

                      هه شت سال په رپه ری جوانانت دی

هه رگیز میلله تت توش چول نه که ردی 

                       با ریش چه رمه بو یا زاوله ی وردی

هه رگیز میلله تت توش ناسی جیا 

                       گیانی سه د شه هید جه پای تو در یا

شیره پیاوانت جه سه ر کلاوان  

                                 رو حی پاکشا لای خودا یاوان

به ده ستی تیاره ی سه ددامی له عین

                       چن بومبوو ناپالم که وتی روی زه مین

چن ها که سی تو شیمیایی بیی

                                 خیلی ی فه لا حی یا یاعقووبیی

هیروشیما یا ناکازاکی   

                              جه بونه و تو وه نامشا زینده  بی

به ده ستی سه ددام بومباران کریای

                              لای هیچ ده وله تی نامی نه بریای

به هیمه ت جوانا و فه زلی مه سئوو لین 

                        به شکووم چیه و  دمای تو که را نگین

 

 

به شکه م  مه سئوو لین په ی تو په رساوه   

                                       به هیمه تی شا ئاوات که راوه

به ش ئاوه کو بلی په ی تو بارانی 

                                       باخه جوانه کات په نه ش بدارانی

نامی نودشه تاجی لهونه   

                                              یادت جه دلما هه رمه بو کونه

خاکه که ی نوتشه سورمه ی چه مانم

                                        به بو ی عه تره که ش بریو خه مانم

3/1/86 نودشه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 16 آذر1389ساعت 23:31  توسط مختار رستمی  | 

15                           دل   و   خـــه م

                   ئیمشه و دله که ی من جه خه م بیه ن که یل

                 هـووناو مه ریژنو فه راوان چوون سه یـل

                 هـه رخه مـه ن ده وای ده روونی پر ئیش 

                 هه رخه م به خـه مـه ن زام مه بو سـاریژ

               هه رخـه مـه ن تـه نیا ره فیقـی شـه وان

              بیهووده (بی فایده) نالوو ده ردم بی ده وان

            هـه رخـه مـه ن تـه نیـا یـاری وه فـادار

             دل چـه نی خـه مـی  مه بـونه ســازگار

             سه رتا پای جه سه م سایه ی خـه م پوشـان 

           هه رسی جه دیـده م چوون هـانه جوشـان

شهریور 1380 مریوان

+ نوشته شده در  سه شنبه 16 آذر1389ساعت 23:27  توسط مختار رستمی  | 

پر مینو هه وره کا و په یزی

                                          به نامو خودای گه وره ی

پا وه ره  زه رده نیشته ن  سه ر که شا           دیده نی  وه ته ن په یزه نه  وه ششا

                                                  (  پر مینو هه وره کا و  په یزی)

په یزا!چن  وه ختیو  جه په یزی لوان (ویه رده ن).زه مینی ته ژنه شا ،ژه ره ژه کا  ئاوراشانا،تومله

نیا بوه را.دره خته کی گه لا خه زان که را ،گه لا کی  یوه یوه ی  هور خلیا مه یاره  واری ، هیشتای  به ئه ره که وته یچ  دلوو هه رته ماشا که ریوی لاونا.سه روو زه مینی چی که را پیسه گولی قالیا.

وه ختیو دلی تلانانه ملی سه روو گه لایه کانه خشه خششا منیشونه وه لاتی.هه ر چی راگوزریو هه ن حه ز که رو به خشه خشوو گه لایه کا.باره  وه روو چه مات !اینه ی دلی تلانی وینه و سه روو گه لایه کانه ملی ملی رانه ،خشه خشوو گه لاکا و چروو په یت  مژنه وی!تو ئه گه ر چنی خشه خشوو گه لا کا

هه ربه زو جه گورانیا  واچی ،ئادیچی چنی تو گورانیی ماچا.حـ.....وچـ....وو  وارنه  دوی  ژه نی خه ریکی نی  گه لا  گلیر که راوه0

مدیه وه سه ره کوی،ئاسمانی دانش پیوه ره.مه زانوو واچوو ،تووره ی تووره ن یا د لش په را.متاووو  واچوو دلش په را، ونه روو  ئانه یه  ئاسمان که وله ن ،سافا، روشنا . مه تاو می واچمی  تووره ن،ئاسمان  یانیو ،ده شتی وه  وه شه ویسی. ئادیچ  ئاسمانوو وه هاری  بو  تا بیاو و لا  ئاسمانوو په یزی.با واچمی دلش په را0 دلش په را په ی زه مینی،چوونکه ته ی  بی یه کتری  مه کریوشا.

ئاسمانی  دانش پیوه ره هه وره کی سیاوینی ، رو نیمه رویچا، به لا م ئه جو شه وه نه 0دانه دانه تکه تکوو  وارانی گیرته نشه نه.هه وره کی گلوه زو تاسه یشا ماسه ینه ،ئاد یچی دلشا په را 0بینیشا ماسه ینه .چه می هه وره کا په ر بینی هه رسی، ویشا مه گیرا ، ئاخرش  پرمینی  مدا چنه ، گره وا .(تاوه.. ئاما!). با بلمی نه هه یوانو که یله کیما 0 ئه للاه. . (الله)چن ده نگو و تکه تکوو وارانه که ی

سه روو بانیه وه  وه ششا 0ویت  مه گیری  ملی  وه روو وارانه کی ، بالیت  وه لا که ریه وه  نه فه سی  هور کیشی(هـ.....م....)،(هـ...و...)0یوه ، دوی، یه ری]....خا.ا.اس فیسیه ی 0دلی هه ی وانه کینه  ئه یر که ریه وه ملی به لوی میوزیه وه ،وزیشانه دلی ئه یره که ی بریژی شا0

ـ دمه و  سه عاتی ویره  مه ی به ر  وارانی وه شش که ر ه نه وه ،دیسانه وه مه ی به ر ،حه ر پیسه

 وه لی  نه فه سی هور کیشی ((هـ.... م...)،(هـ...و...)0یوه ، دوی، یه ری....)بویوه وه شه مه ی

 بو چ  عه تریو یه نه 0 ئانه بو زه مین یه نه 0 مزاندی چی وه شما مه ی جه بو زه مینی ؟وه روو ئانه ی 

ویما جه زه مینی  بی نمی  (ئه دامانه)0

چوار په نج رو ی سه رجه م واران  واران .گرد که سی وه ششی شا،په له ش دان0خودای شوکر که را0ایسه ئیتر  وه ره تاوش  وسه نه وه0تومله به رئامان 0ژه ره ژه کا چنی،کاوته ره کا  وه ششی شانا

به قیو پران سه روو که مه ریوی سینه ش پانش که رده نه وه ،مریان دماره ،قاقه بوو  که رو0(یاخوا خه لیله سوور) نه بو پاگه نه کشوش!

هه نگوری بو یا(مشکالو) ناره کا بو ئیسه وارانی دینی ونه  ،تامشا وه ش بیبه ن ،وارده ی شا فره  له زه تیا0

به لا م داخی داخانه م!من اینه  ویسوو یه ک سالین په یزوو نوتشه یم نه دیه ن 0وختا دیق که روو0اسه تا پنه واچوو:حه ر ویره وه که رده ی  عومری ویه رده ئیمه ن پیر که رو 0شمه چیش ماچدی؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آبان1389ساعت 14:49  توسط مختار رستمی  | 

عکسو دولو گزره ی

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 آبان1389ساعت 22:23  توسط مختار رستمی  | 

شعر مادر (تاریفی ئه ذای)

15              تـــاریـــفی ئه دای  

ئه دای زه حمه ت کیش وه شه ویسه که م                    هیزوو هانای دل نووری دیده که م

ئه دای وه شـه ویس نووری چـه مانـم                         به زیکری نامت بـریـو خـه مـانم

جه سوبحی سـه حه ر تا نیمه ی شـه وان                       بـه زوانی شیـرین منت ئـه لا وان

بـه لایـه لایـه و نـه زمـی گـورانـی                        شه وی نـه وسینی هـه تا به یـانی

چن شه و چن سه حه ر وه رمت نه که رده ن       به شیره ی جه سه ت منت گوره که رده ن

چن جاری ئه من ویم پیسم که رده ن                        ما بینوو چه مات لیلت نه که رده ن

مه شو وه یادم شه وان بیداریت           زه مزه مه ی لالاو نه زمی گورانیت

ئه رنه وه ش بیایام یاکوو ده ردی سه ر        هیچ وه رمت(خه وت)نه بی تا سوبحی سه حه ر

جه ره نجی روژگار قامه ت خه م که رده ن     په ی هیچ نامه ردی ده س دریژ نه که رده ن

فیدای هاره قوو   مابینوو چه مات                     فیدای یاگه ی سوور  وه ریسو شانات

فیدای ئاخوو ئوف ره نجی چه ن  ساله ت                        فیدای قامه توو پشتی چه ماوت

فیدای هه وارگه ی دولو گزره یت بوو                      فیدای یاگه پای گلوه و  سه یت بوو

جه سه رکاو گیره ش هه تا که ما جه ر                    هیزمی ئارینی و که رینی به زه ر

تاکوو زاوله کیت که می نه بانی                                     دلی  ره فیقانه دیاری بانی

ره نجی چه ن ساله ت مه وانوش ده فته ر             مه گه ر به وه سفی ره سوولی ئه کبه ر

موژده ی پیغه ممه ر (ص)وه لای تو ئامان            به هه شتی به رین ژیری پات یاوان

وه سفوو تعریفت لای خودا کریان             جه لا په ره ی   زکر (قورئان)نامی تو بریان

یانه ی دل بی تو چولوو  ویرانا                                 یانه ی بی  ئه دا چوون قه برستانا

دوعای من ئانه ن جه لای خوداوه                              به ری به هه شتی په ی تو کریاوه  

هه ر کولمت سوور بو چوون گولی وه هار                مه رگت نه وینو روله که ت موختار

5/11/1380 /مریوان

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 آبان1389ساعت 22:12  توسط مختار رستمی  | 

دولو گزره ی

                                              دولو گزره ی

ــ  دولو گزره ی چیشا، کوگه ن 0 نامو چیشیه نه ، اینا چکو0

ــ دولوگزره ی اینا  وه روو  هه ره هولیینه ،وه را وه روو تاله جه ری، په شتو    سه راجگه ی0

ــ دولوگزره ی،هه ر زه مین نیا ،خاک نیا ،ته وه نی نیه نی،دولو گزره ی هه وارینی .(د.گ )،چن لاپه ری جه  عومری ویه ردی مانا،(دولو گزره ی) زه مانیوچنه ش ژیوای بی،ژیواییوی وه ش .(د.گ)چنه ش وه شه وییسی بی ، یه ک ره نگی بی0

ـ وه ختیو مانگو سه وزه وه هاره ی ئامه یا ،کوچ ما  لوی په ی (د.گ)0ئا...خ ... به چن دل و ه شی یه وه ه هه رزه له کاما بینی نمی. هه رزه له کو ئیمه سه راوننوو گردوو هه رزه له کاوه بی.راسی کی وکی لوینی په ی (د.گ)0با نامو هه واریه کاما هو رده و په یتا0هه رجه  په ینه نه 0

یه ک یانه و لالو ئه حمه دی (خوابه خشوش ـ[مه شلی])  ــ  دوی یانه ولالیم (حه مه و سوفی عه به ی)0

یه ری ـ یانه و مه تی ته بله ی(ته بله و حه مه خانی)0چوار ـ ماما ئامی  0 په نج ـ یانه و لالو  ئه وره حیمی (ئه وره حیموو حه مه خواجه ی)(مه تی حه فسه یم0). شش ـ مه تی خانمی (خانمو مووسه ی)0 حه وت ـ حاجی ماحموود(حاجی سووره)0هه شت ـ مه تی خه رامانه (مه تی ئیسافی) (عی بادی)0نو ـ یانه و ماما ره عنای (ره عنه و حه مه خواجه ی).

ده ـ مه تی ئه منه (ئه منه و ماحموودوو یاقوی)0 یانزده ـ یانه و ویما (سوی به وسوفی عه به ی)0

دوانزه ـ مه تی زبی(زبو ره حیمی)..(حه مه سادهقوو مووسه ی...عه بابه کروو ئه حمه دوو که ولی..0

ــ مه د ره سه ما هیشتای ته عتیل نه بی، کوچ ما لوی په ی (د.گ)،ساعبیو زوو  هورزینمی وه  لوینمی وه ده گا  مه د ره سه0من ،ئیدریس وارسته ـ سه لا می غولامی ـ مه نسوور ی نووری ـ ساعدو هادی ماحموودی  و  ........0

ـ دماو ئانه یه ره مه دره سه مه ته عتیل بی ،گرد ساعبیو زوو، چه وسه ر ،مه للا بانگ ده ی،لوین می  گاو رامه ی، هه رجاریو په ی یاگیوی0جاریوشا نه ره و حاجی0جاریوشا هه ره هولیا0جایوییج په ی لاسو ته ویله یا و000

ـ وه ختیو ئه ینمی وه سه ره ره،چنی ویما سوره هه راله ، بوژانه ،ته رینی ویا  قو ته للی ئارینمی0سووره هه راله که  چنی بوژانه که ی  وزینمی سه روو ه هه رزه له کاما0 وه ختیو  شه مال ئاما یا (شه مالی هورش که ردایا)بو سوو ره هه راله که ی....نیشی نه وه لاتی0*ئیتر ئانه  ساحبو حه ت تا نیمه رو  چیروو هه رزه له کو یانه و لا لو ئه حمه دی (بلچه کو مامو  حاجی ئه حمه دی (نووره ی)دللا ری بیو ، حه و سه نگ بیو  ،  گوره کانی، یا ماشینه  ماشینالی بی (به ته وه نی)0،(چنی دللاره کی گورانی چ  واچین می)0ویره گایچ ئامه یا ،لوینمی ره خه رمانوو مه للاه ئو ره حمانی (مه للاه ئورخاله ق)فووتبال  یا حه وسه نگ که رینمی 0 

یا وه خیتو  نیمه روی  ئامه یا  هه رزه له کانه  ته ققه و پیاله و چیر پیالا  بی،ئاخور گردو ژه نه کا  لوینی   په ی گیواوی

ئامه ینی وه  ،چه ی شا که رده ن ،تا بوه را و  پسیاوه. ، ئی دیم  په ی ئه ودیمی قله هوره نه و قسی وه ششی! مانیه ی نیا جه کاره نه،قسه  وه ششی که راو  خوا ، هیچ خه میو نیا دلشانه ، هه ر کامیشا  واجی قسی  وه ششی که را ،یو جه یوی عال ته روو شوخ  ته را0  (قله که و  واله  یاسه مه نی (یاسه مه نو  مامو عوده ی)جه گردی  وه ششا 0ئیتر ئانه کانا کنا بی

 

ـوه ختیو تفه ته ریچ یاوه یانی مه تی خه رامانه (خوا به خشوش ) لویره  ئه و ملکشا(نسار) تفی ما په ی  ئاری0

تفه کی سه راجگه ی یاوه یانی لوینمی په ی سه راجگه ی (نه مامله و بابا حاجی عاره بی ،لا هه سسارو شیخا )سیر تفی  وه رینمی و  ئاویچ   کیشینمی وه سه روو تفه کا0وه ختیو گه رکما بییا لوایانمی وه په ی (د.گ)به گه للا وه ز  یا گه للا تف  تاقله وه ش که رینمی  تفیش نین می نه  په ی ویره گای 0 ئه گه ر  ره مه زان بیایا هورشا گیرین می  په ی  وه ربانگی0

ـ اینه کاروو  گرد سالیوی ما بی0تا سالو  په نجاو حوتی  ئینقیلاب کریا .. و ...جه نگوو ئیرانوو ئیراقی ده سش پنه که رد0

ئیتر  ئاوه خته تا ئیسه  که س نه لا نه وه په ی (د.گ).کوگاکی وره ینی  0مه گه ر  وه هاره و  وه هار ،یا هه روه ختیو دلما ته میوره ،سه ریوو و (د.گ) دیمی0یادوو   ئا وه ختا که رمیوه 0یادوو ئانیشا که رمی وه کی  ئیسه نیه نی دلیمانه و مه ردینی0با هورشا ده و په یتا

0 ماما ئامی، لالو ئه حمه د-مه تی خه رامانه، مه تی حه فسه م، لالو ژه ن جه واهیره، مه تی ته بله، ماما ره عنا،الو ئه وره حیم ، واله فاتمی (فاتمو مه تی خانمی)،عیناو مامو روسه می، کاکه جافر (حه حه خانی)،کاکه شوکه ت (مه تی ئه منه ی) اولقادروو مامو عوده ی،دوکتور ساعدی

ـ ایسه تخا ..!شاره داری  ئامان خاکش که رده نه ره ملوو هه واره کا  هه واره کی په ری بینی ته وه نی ،هه رزه له کیش

به ته ر  ویرانی  که رذینی ،که سمه زانو اینه ئه وسا هه واری بینی 0

ـ ئیتر ئیسه که س دلش نمه ی بلو  هه واره کا  ، چونکه ته ی عاسارشانه مه نه ن 0 به لام هه ر نامو (د.گ)دلی ره گامانه زینه ن0

ـ باوه رتا بونه هه روه ختیو نامو (د.گ) به ریو ، ویروو ئا وه خته یمه گنوه وه که چاگه بینا ، گردش مه ی وه وه روو

 چه مام 0ئه جیوم مه تی خه رامانه اینا سه روو بارووموو ه هه رزه له کیشا  گورانیو (ئه ری هه و ناز نینی)  ماچو 0 ده نگه که ش دلی گوشامه نه ایسه ی چه  زرینیگیه ی  زرینگیو  وه0یا ماما ئامی مه ی  وه روو چه مام ماچو گله گیان گله....گله ....بوریوه گیان (چره ی چرو گوره کله کیش)0ـ ئیتر ده نگوو شریته کو حه مه تالی نمه ی  سیاو چه مانی ما په ی  واچو. کاکه شوکه ت نیا چنی کاکه حه مه ده مینی عیبادی  پیوه ره گورانیما په ی واچا

ـ ئه وره حمان (باجی حه بی) نیا لوولی ما په ی دو ونه (دوقنه)، یا بلو  وه ر هه لیزه که و ماما ئامی ته قنو وه0            

ـ ئیتر دو کتور ساعدیچ نیا پی وه بلمی  په ی دلو گزره ی ....

ته نیا ئیمه مه نینمی و  هه نا سی  سه ردی 0

                                      ئاخ  دنیای ببی وه فا............

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 آبان1389ساعت 22:7  توسط مختار رستمی  | 

وه زه که مکولی

وه زه که مکولی

ئاخروو ئوخروو  هامنی ، وه ختیو  گه لاویژ مزیو   شنه و شه مالی ده س  پنه که رو،جه سه ر  کلاوا گیره ش حتتا دلی باخه دکانه  شه مالا و شه مال!

به تایبه ت نزیکوو نیمه روی  یا  وه ختوو  عه سری و  لا..یا اینه ی سه روو بانوو که یلیه وه  یا  اینه ی  هه رزه له نه،یا پالوو قه لوه زیویه نه،یاسه روو  هانی ویه نه،یا  سه روو هه ساریوی نه0

شه مال  جه سه رکلاوا  ده س پنه که رو یه وا..ش یه وا.ش مه ی په ی دلی ملکه کاره ،هه ر جه دووره وه  هاژه ش مه ی  0هاژه ش نیشته نه نه دلی باخه کا  سه روو سه ریته نه ویه رو  ها... ماچی ئانا دره خته کیش ئاردی  ریخه وه0 به لام  تو فره  حه زش پنه که ری ،وه شی نه وه ختا بالی گیری0

ئا شه ماله دلوو هه ر تاسه باریوی  فینک که رو  وه 0سه روو  توختانوو هه ساره کیوه نیشته نیه ره  چنی اینه ی  کی شه ماله که مه ی !واتم تویچ  فره حه زش  پنه که ری ،ملی دلی فکراره و  وه روو ویته ره

فکری که ریه وه  یا وه روو ویته ره  وره ور  گورانیی ما چی،کتوو پر   شلپ!تویچ چله کیه ره0 وینی  وه زیوه که م کوله نه کوته نه دلی هه سساره کی0ملی چوکلیو ی دریژ ماری  و گه ره کتا   وه زه کی  گیریه وه 0 دمه و چن  ده  ی قا  ره  وه زه کی  گیره وه  ته وه نی وه  ماری ماریش

0به لام ئاو و وه زه کی  پژگیو نه دلی چه مات، چه میت سولیاوه  و  ده سی چت سیاوی بانی وه زه کی ماری و موه ریش0

پالوو هار ه ر ه و   ئاوینه بی و  شه مال یچ سه روو سه ریته نه ویه رو  ئه لله .... چن وه شا0

                           کی مه ی بلم چالانی

پیزا و  اینه ی پاساروو تلانی وه زه سموریت به ر ئاردینه  ماریشاو موه ریشا 0 پانیشا سیر مه وه ری ملی دلی میوی  هوشیو هه نگووری سیاوه گیر ی ده سته وه ملیه ره کاریز شوریشه وه   موه ریش 0خه ریکه نی  ملچه ملچ هه نگووری موه ری  0قه لاویچ دلی لقه   وه زه کانه قیرنه ی قیرنا،موزه وه لیچ  به ینوو  گه لا و وه زه کانه له قاو له ق که رو  عنه وه سونگلیچ دلی  ده ره ینه  ای ته وه نوو ته وه ن که رو، قلیچ که ش له قنو،عنه ش سونگلنو وه0 اینیشا وینی  و حه ر خه ریکه نی  هه نگووری موه ری 0شه نیه ریویچ  وه زی مشانو، مه زانوو (عوسمانه که ره ن ، چه رمه له ن، سموره ن )0 ئا...خ چن ته ققه و شه نه کی چن وه شا.ماچی نه وعیو  نوتوو  مووسیقایا  0ژه نوو پیا ، کروو کناچی، خه ریکینی  وه زی چناوه0

دماو  اینه ی وه زه کیشا چنیی وه ،زاولی گرد ملا پاشارو مد ا(ده ی)0ئانه یوه م ....ئانه دویم ئانه.....

مژماروشا0 عیولیم گیان  یه ری  د ه سسبم یوستی نی وه0 کی..... مه ی بلم چالانی

قیژه هوروو  گروو کناچا  چنی قاقه بو و به قه کاو که مه روو به لوی  تیکه لوو شه مالی  بیه نوو  تویچ  جه وه شی اینی شانه  وه روو  ویته ره گورانیی ماچی  ئیجا با  ژه ره ژ   بوانو وووو ......

                په یزی چیشش  وه شا

په یزی  ئانه شه وه ششا ملی  یاگیوی به رزه ،ملکه کی اینه ی وه رته نه،دوو ره وه دره خته کا وینی شه مال ماروشانه هاژه0 توزه هورزو  ، گه رده لوول که رو ، چناره کی لاری باوه ،له نجه که را0ئانه شه ماله که ن  لاو نی شالاونو 0 ئاخ  ته ماشا که رده و  ئی  وه ختیه چن وه ششا  !

تویچ چنی  شه ماله که ی هه ناسیوی  سه رد هو ر کیشی سو  مه ی دلته وره گورانیت په ی مه یا                                                                                                                                              

هوریو که ری   گورانیی چنی  شه ماله که ی وره 0 شه مال ده خیله ن  گیان  چوون هه رده ی جاران.........

                         جمعه 11/6/84  سه رده ره

+ نوشته شده در  سه شنبه 20 مهر1389ساعت 22:54  توسط مختار رستمی  | 

خیر ئامه ی په یزی

                       خیر ئامه ی په یزی

پاییز خیر به ینه سه روو چه مه کام ـــــــــ  تو ئه یرت وسته ن کوگاو خه  مه کام

 

وه رزوو پییزی ئینا جه راوه ،هامنی ئاننه شه نه مه نه ن .گوراله چه رمه لی دلی ملکه کانه سه ره شا زنیه نه وه،خه به ر جه ئامای پاییزی مدا0به ئامه ی په یزی،گه لاو داره کا پیسه  چناره به رزه قامه ت وه شه کا ،یوه یوه ی زه ردی بیی نی ،ئا خو هه ساره و سویلی  ره شتینی !سوور، زه رد ،قاوه یی،نارنجی ،خه نه یی،جگه ری،و0000هه زار ره نگی جوراو جوری0جاریو ته ر شروشت  ویش که رده نش و  ه ی وه0ئاوه خته  کی  وه هار ئاما  له قی داره کا  یوه یوه ی  گه لا به ر مدا .شنه و شمالوو ساعبی  سه حه رگه ی، گه لا کا  لاونی ،پیسه ئه دالیوی  زاوله که یش لاونو ده س مارو سه ره شه ره تا وه رمش گنو پوره. به لام ئیسه  ئیتر نوبه نوبه و شه مالوو گه لاویژیا0گه لاویژی چه می گه لاکاش ره شتی نی و  ئه جو خه نیشا گیرتینه 0

پاییز ئاماوه

قه لاوی  قیرنه ی قیرنا،قشقیره ،قژ ژه قژ ژکه رو0مریچلی جیکه جیک که رو،قولته،... ژه ره ژی موانه ی موانو0ته ققه و   شه نی  مه ی0خشه خشوو گه لاو  چیروو  په و  بنیادمه کا،اینی گرد جاری وه نه ، ویشا به ویشا مه زانا  به لام  ئانه کی گوش شا   په ی گیرو ، ئه جیوش   هه ریوشا    نوتی و وو         ئه لفباو  موو سیقیا

پاییز ئاماوه

مشکالو  هه ناره کا ،خوه ی خوا به  باخه وانه کیشا0به یچ پیسه  وه یوی توره ش ده ینه سه ره شه ره

چیروو  توره کینه کولمیش برقه مداوه0

ئا گه لاو دارا  که جه  وه هاره نه شه مال لاو نی شا و له نجه شا پنه که ری!ئیسه کزه و  واو ساعبی سه حه رگاو پاییزی روه شا کزنو  و دانه  دانه جه له قوو داره کا وه کنیاو  هورخلیا و  گناره  زه مین

وه روو  ده موو   راویه ره کا(راگوزه را)0

پایبز  ده رسوو په ید ابیه و ی  ته ریما پنه مرومانو0پاییز به هه شتیو  ته روو  رو  سه رزه مین یا0

 ........به یدی با ئیمه یچ پیسه په یزی بیمی0 به یدی با پیسه  په یزی......

      نوشته شد در تاریخ:12/6/1385 ساعت 30/12شب مختاررستمی  نوتشه /سه رده ره

+ نوشته شده در  سه شنبه 20 مهر1389ساعت 22:53  توسط مختار رستمی  | 

هانه و شاره زووریا

        هانه و شاره زووریا

هه روه ختیو مه یو فه سلی وه هاران

مه دان وه خیمه تی پی گورالان

تیپ مه رازنان گولان زه ردوو سوور

 مه پوشان ماوای هانه ی شاره زوور

هانه ی شاره زوور که ران به ماوا

مه یو وه سه رشا شای چه م سیاوا 

تابستان /64 هانه ی شاره زوور یا               

+ نوشته شده در  جمعه 9 مرداد1388ساعت 23:29  توسط مختار رستمی  | 

مومنین در قرآن

1 – مو منین با یکدیگر دوست هستند .            71 / توبه
2 – نماز را بر پا می دارند .                    71 / توبه -3 / انفال -22 / رعد
3 – زکات می دهند .    71                    / توبه – 4 / مومنو ن –  22 / رعد
4 – از خدا ورسو لش اطاعت می کنند .                  71 / توبه
5 – به روز رستاخیز ایمان دارند .  22                  / مجادله – 61 /زخرف – 26 / معارج
6 – با دشمنان خدا و رسولش دوستی نمی کنند . 22 / مجادله
7 – از نگر یستن به حرام خودداری می کنند .     29 / نور
8 – قبل از نماز وضو می گیرند .                     6/ مائده
9 – درنماز خشوع دارند .                            2 / مومنون
10 – از یاوه گویی پرهیزمی کنند .                  3/ مو منون
11 – پاکدامن وباعفت هستند                        5 / مو منون
12 – امانتدار هستند .                                 8 / مومنون –
13 – به عهد وپیمان خود وفادار هستند  .         8 / مومنون – 20 / رعد
14 – مراقب نماز های شبانه روز خود هستند . 9 / مومنون
15 – از خوف خدا بیمناک هستند  .           2 / انفال -23 زمر  -65 فرقان -57 -60 /مومنون
16 – درکارها به خدا توکل می کنند .              2 / انفال -11 و 12 /ابراهیم                          
17 – از روزی خود انفاق می کنند .                2 / انفال – 22 / رعد
18 – پروردگار خودرا عبادت می کنند .              77 /حج -64 / فرقان
19 –صبور وبردبار هستند                 .1۰ / زمر -63 / فرقان – 22 /رعد – 24 /رعد -12 /ابراهیم
20 – در برابر فرمان خدا تسلیم هستند .                12 / زمر
21 / از عبادت طاغوت اجتناب می کنند .                 17 / زمر
22 – طالب و تشنه حق هستند .                          18 / زمر
23 – در انفاق میانه رو هستند .                          67 / فرقان
24 – متواضع و فروتن هستند .                             63 / فرقان
25 – پروردگارشان را خالصانه عبادت می کنند .        64 / فرقان
26 – به یگانگی خدا ایمان دارند .                         68 / فرقان -58 / مومنین
27 –قتل نفس نمی کنند .                                  68 / فرقان
28 – زنا نمی کنند .                                          68 / فرقان
29 – درستکار هستند .                                     15 / حجرات
30 – به ناموس دیگران تجاوز نمی کنند .               6 / مومنون
31 – به ایات پروردکارشان ایمان دارند .                  58 / مومنون
32 – به پروردگا رشان شرک نمی ورزند .                 59 / مومنون
33 – با خواندن ایات خداوند به ایمانشان افزوده میشود . 2 / انفال
34 – در خیرات از دیگران پیشی می گیرند .            61 / مومنون
35 – قسط و عدل را رعایت می کنند .                 9 / حجرات
36 – مومنان برادر یکدیگرند .                               10 / حجرات
37 – از پروردگارشان خشیت دارند .                       21 / رعد
38 – سیئات خود را با حسنات از بین می برند .        22 / رعد
39 – استهزا نمی کنند .                                    57 / زخرف
40 – از شیطان پیروی نمی کنند .                        62 / زخرف
41 – به عظمت خدا ایمان دارند .                           13 / نوح
42 – امر به معروف و نهی از منکر می کنند .            71 / توبه
43 – به محرومان کمک می نمایند .                       25 / معارج
44 – از عذاب پروردگرشان بیمناکند .                      27 / معارج
45 – ارتباط مستمر با پروردگرشان دارند .               22 / معارج
+ نوشته شده در  جمعه 5 تیر1388ساعت 23:45  توسط مختار رستمی  | 

دعا

اَللهُمَّ إنّی أسأ لُکَ موجِبا تِ رَحمَتِکَ،وَ عَذائِمِ

مَغفِرَتِکَ، وَالسَّلامَةَ مِن کُلِّ إثم، وَ الغَنیمَةَ مِن کُلِّ بِرِِّ،

وَالفَوزَ بِالجَنةِ، وَالنَّجاةَ مِنَ النّا ر

 

 

بار خدایا! من موجبا ت رحمت تو و اسباب آمرزش تو وسلا مت را از هر گناه و بهره مندی فراوان از هر کار نیک و رسیدن به بهشت و نجا ت از دوزخ را از تو مسئلت می نمایم0

+ نوشته شده در  جمعه 5 تیر1388ساعت 11:47  توسط مختار رستمی  | 

خوش آمد گویی

سلام به کسانی که از این وبلاگ بازدید میکنند خوش آمد گویی می گویم
+ نوشته شده در  پنجشنبه 4 تیر1388ساعت 1:7  توسط مختار رستمی  |